Algemene voorwaarden van www.maxwinkel.nl

1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'Omroepvereniging MAX':, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel in Hilversum en kantoor houdende aan de Sumatralaan 45 te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zoetermeer onder nummer: 27253289.

'Ontvangstbevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

'Product': het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen MAX en u door of via www.maxwinkel.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

 

'Voorwaarden': deze Algemene voorwaarden. 

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van MAX gesloten worden en waarbij MAX partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en MAX middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door MAX worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MAX worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MAX ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 MAX heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van zijn website te wijzigen.

3. aanbiedingen / overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van MAX zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien MAX de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX te melden.

3.2 De overeenkomst tussen MAX en u komt tot stand op het moment dat u:

  • een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van MAX middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier in de webwinkel van MAX;
  • de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;

3.3 De administratie van MAX geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan MAX verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door MAX verrichte leveringen. MAX erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4. Transportkosten

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De transportkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming, de afmetingen en het gewicht van uw besteling.

4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor MAX. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door MAX kunnen worden uitgesloten.

5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en MAX. Normaliter worden de artikelen toegestuurd binnen drie werkdagen nadat de betaalprocedure succesvol is afgerond. Het kan echter voorkomen dat een artikel nog niet, niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, waardoor de leveringstermijn overschreden wordt. De door MAX opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door MAX overschreden wordt, zal MAX u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch van op de hoogte brengen. In dat geval hebt u de bevoegdheid om de overeenkomst met MAX te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch aan MAX te melden.

5.3 De betalingen die u hebt gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door u wordt ontbonden, zal MAX binnen 10 werkdagen nadat MAX de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6. Afkoelingsperiode

6.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, heeft u het recht om binnen14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MAX te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze bepaling geldt niet voor audio- en beelddragers indien u de verzegeling heeft verbroken.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen naar MAX. U moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retourzenden dragen.

6.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met MAX ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal MAX binnen 10 dagen nadat MAX het door u teruggezonden product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 MAX behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van MAX of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MAX schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal MAX u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. MAX heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

7. Niet goed, geld terug

7.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door u bestelde te stellen eisen, hebt u twee mogelijkheden:

  • u kunt MAX schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of
  • u kunt de overeenkomst met MAX ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX te melden.

7.2 Indien u MAX vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, moet u het product aan MAX terugsturen. MAX zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van uw retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van MAX, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is MAX niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. MAX zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin hij het product van u ontvangen heeft.

7.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 7.1 ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan MAX te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van MAX. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen op uw rekening teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

8. Garanties

8.1 Op de door MAX geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

9. Klachten

9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door MAX serieus in behandeling worden genomen.

9.2 U dient een klacht kenbaar te maken bij de Publiekssevice van MAX (gegevens staan vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden).

9.3 MAX zal binnen 10 werkdagen, of  sneller als mogelijk, de klacht proberen op te lossen. MAX zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

10. Privacy

10.1 MAX zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden. Deze bestanden worden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (de huidige Registratiekamer).

10.2 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door MAX kunnen nakomen van de overeenkomst die MAX met u is aangegaan. Uitsluitend hiertoe kunnen uw gegevens aan derden worden verstrekt.

10.3 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld.

10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met MAX waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan MAX voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens zoals aangegeven in artikel 10.2.

10.5 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan MAX Publieksservice te richten. MAX zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij de MAX webwinkel aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. MAX zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij MAX hiertoe niet in staat is. In dat geval zal MAX uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. MAX zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

11. Publieksservice van MAX

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

MAX Winkel
Postbus 23620
1100 EC AMSTERDAM

Telefoon: 085 888 40 66 op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur (lokaal tarief)

12. Toepasselijk recht, Bemiddeling en Geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met MAX is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien er een geschil ontstaat tussen u en MAX naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen u en MAX, kunt u MAX verzoeken om de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij MAX van mening is dat de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.

12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze in der minne geschikt kan worden, is de rechter te Amsterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via brief of e-mail) aan MAX meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.